WIELKA MAJÓWKA W FUTURA PARK

Zapraszamy na majówkę w Centrum Futura Park. Na klientów centrum handlowego, w dniach 25 i 26 maja, czekać będą liczne promocje oraz specjalnie wyznaczone strefy, gdzie będzie można można zasięgnąc rady dietetyka (stanowisko przygotowane przez market Alma), skorzystać z porady wizażystki (stanowisko przygotowane przez drogerię Douglas), czy porozmawiać ze stylistką, która udzieli porad dotyczących doboru ubioru do danej sylwetki. Księgarnia Matras polecać będzie najlepsze bestsellery na wakacje, a dla najmłodszych przygotowany zostanie specjalny kącik zabaw. Nie do przegapienia!

Regulamin akcji
„NOWY WYMIAR ATRAKCJI”
Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady uczestnictwa w akcji „NOWY WYMIAR ATRAKCJI ” (zwanej dalej „Akcją”).

§1
ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI
1.    Organizatorem Akcji (zwanym dalej „Organizatorem”) jest NEINVER KRAKÓW Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 28/30, 00-832 Warszawa.
2.    Akcja odbędzie się w dniach 25-26 maja 2013  roku w Centrum Outlet FACTORY i FUTURA PARK przy ul. Rożańskiego 32 w Modlniczce (zwanym dalej „FUTURA Kraków”). Celem Akcji jest nagrodzenie klientów za dokonane zakupy.

§2
ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJI
1.    Uczestnikiem Akcji (zwanym dalej „Uczestnikiem Akcji”) może zostać każdy pełnoletni klient centrum FUTURA Kraków, będący konsumentem w rozumieniu przepisu art. 221 k.c., posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który w dniach 25-26 maja 2013 roku  dokona zakupów   w dowolnych sklepach/stoiskach znajdujących się na terenie FUTURA Kraków i spełni warunki określone w §4 niniejszego Regulaminu.
2.    W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy FUTURA Kraków oraz Organizatora.
3.    Organizator ma prawo odwołać, wstrzymać Akcję lub zaprzestać jej przeprowadzania, w szczególności, jeśli jej dalsze prowadzenie zagraża życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu klientów lub pracowników Centrum oraz uniemożliwia funkcjonowanie FUTURA Kraków. O odwołaniu, wstrzymaniu lub zaprzestaniu prowadzenia Akcji Organizator poinformuje klientów FUTURA Kraków przez system nagłaśniający Centrum oraz przez wywieszenie plakatu w Punkcie Informacyjnym FUTURA Kraków.

§3
NAGRODY W AKCJI
1.    Nagrody w Akcji stanowi 500 kuponów o wartości 10 zł każdy („Kupon”) na zakupy, ważnych do dnia 30 czerwca 2013 roku, do realizacji w wybranych sklepach znajdujących się w FUTURA Kraków.
2.    Uczestnik Akcji, który spełni wymogi określone w §4 Regulaminu, otrzyma 1 (jeden) Kupon.

§4
ZASADY PRZYZNAWANIA I WYDAWANIA NAGRÓD
1.    W celu otrzymania nagrody Uczestnik Akcji musi spełnić łącznie poniższe warunki:
    • dokonać w dniach 25-26 maja 2013 roku zakupu/ów asortymentu w dowolnych sklepach/stoiskach znajdujących się w FUTURA Kraków potwierdzonego/ych paragonem/ami z kasy fiskalnej; minimalna wartość paragonów upoważniająca do rejestracji zakupów to 100,00 PLN przy założeniu, iż wartości poszczególnych paragonów sumują się,
 
  • zgłosić się do Punktu Informacyjnego FUTURA Kraków w dniu trwania Akcji. zarejestrować zakup okazując paragon/y oraz produkt/y zakupione w FUTURA Kraków wyszczególniony/e na paragonie.

2.    Paragon okazany do wydania nagrody zostanie opatrzony pieczątką FUTURA Kraków i nie będzie mógł być podstawą do wydania nagrody ponownie.
3.    Spełnienie warunków określonych w pkt 1 niniejszego paragrafu upoważnia do otrzymania przez Uczestnika Akcji 1 (jednego) Kuponu.
4.    W przypadku, gdy wartość paragonu lub paragonów jednorazowo zarejestrowanych przez Uczestnika Akcji będzie stanowić wielokrotność kwoty 100,00 PLN, Uczestnik Akcji jest upoważniony do otrzymania 1 (jednego) Kuponu. Każdy Uczestnik Akcji ma prawo do wielokrotnego udziału w Akcji, o ile spełnieni on warunki wskazane w pkt 1 powyżej.
5.    Organizator nie przewiduje możliwości wymiany nagrody w Akcji na inną nagrodę bądź na jej równowartość pieniężną.
6.    Obsługa Punktu Informacyjnego sprawdza paragony, stempluje je i spisuje mail Uczestnika Akcji.
7.    Paragon fiskalny jest jedynym dokumentem poświadczającym dokonanie zakupów w FUTURA Kraków, który upoważnia do otrzymania nagrody w Akcji.
8.    Hostessa obsługująca Punkt Informacyjny, nie ma obowiązku podawania na bieżąco rankingu najwyższych wartości paragonów uprawniających do odbioru  nagrody w Akcji.
9.    Ilość nagród w Akcji jest ściśle określona.
10.    Akcja trwa od 25 do 26 maja 2013 roku w godzinach otwarcia centrum lub do wyczerpania puli Kuponów.
11.    Kupony są wydawane w czasie trwania Akcji.
12.    Uczestnik Akcji potwierdza odbiór nagród w Akcji podpisem na protokole.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Regulamin Akcji jest udostępniony do wglądu dla klientów w Punkcie Informacyjnym FUTURA Kraków, w godzinach przeprowadzenia Akcji oraz w Administracji FUTURA Kraków, w godzinach pracy biura. Oryginał regulaminu znajduje się w siedzibie Organizatora.
2.    Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3.    Dane osobowe Uczestników Akcji (adresy mailowe) uzyskane od Uczestników Akcji podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia o 29 sierpnia 1997 roku  ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz będą gromadzone i wykorzystywane przez Organizatora do celów przeprowadzenia Akcji.
4.    Ponadto, Uczestnik, przystępując do Akcji i podając swój adres e- mail, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych, jak również do udostępniania tych danych innym podmiotom do celów marketingowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a ponadto wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej związanej z ofertą i promocjami sklepów i stoisk tymczasowych zlokalizowanych w FACTORY Warszawa, FACTORY Wrocław i FACTORY Poznań, a także o funkcjonowaniu i otwarciu nowych centrów handlowych FACTORY zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Potwierdza to swoim podpisem złożonym na dokumencie, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
5.    Podanie danych osobowych przez Uczestnika Akcji jest dobrowolne.
6.    Uczestnik ma prawo dostępu  do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
7.    Naruszenie przez Uczestnika Akcji któregokolwiek z postanowień Regulaminu upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Akcji oraz powoduje utratę jego prawa do nagrody.
8.    Wzięcie  udziału w Akcji przez Uczestnika oznacza zapoznanie się z Regulaminem i  wyrażenie zgody na jego treść.
9.    W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
10.    Wszelkie spory wynikłe ze stosowania i interpretacji niniejszego Regulaminu, a także z uczestnictwa w Akcji, rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.
            mailing